Negative space (Không gian âm) là gì?

Negative space (không gian âm) là một thành phần quan trọng trong thiết kế logo và…