Vector & Vexel là gì?

Vector và vexel là hai kỹ thuật trong việc tạo ra hình ảnh thực tế cao…