Chủ nghĩa Dã thú là gì?

Các tác phẩm Dã thú xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong triển lãm…