Trường phái Nghệ thuật Siêu Thực

Những người theo chủ nghĩa Siêu thực tìm cách chìm vào trạng thái vô thức như…