Outsider art – nghệ thuật sáng tạo bên ngoài dòng chính thống

Outsider Art là thuật ngữ dùng để chỉ sáng tác nghệ thuật được tạo ra bởi…