Typography là gì?

bạn hãy cứ tưởng tượng mà xem: sẽ ra sao nhỉ nếu một tạp chí, một…