Low poly illustration là gì?

Low Poly illustration là một kỹ thuật ban đầu được sử dụng để làm mô hình…