Kiến trúc Gothic là gì?

Kiến trúc Gothic được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ…