Okuda San Miguel- Nghệ sĩ đưa chủ nghĩa siêu thực vào nghệ thuật đường phố

Sáng tạo của Okuda khiến người ta đặt ra những câu hỏi về chủ nghĩa hiện…

Street Art – Nghệ thuật đường phố là gì?

Street Art là một thuât ngữ chung xác định các hình thức nghệ thuật thị giác…

Parkour – Môn nghệ thuật của đường phố

Bắt nguồn từ tiếng Pháp với tên gọi “Parcour”, có nghĩa đen là “The way through…