Lịch sử nghệ thuật: Tiến trình phát triển của nghệ thuật điêu khắc động học thôi miên

Thuật ngữ "nghệ thuật động học" ra đời từ thế kỷ 20, khi người nghệ sĩ…